Uslovi korišćenja

Prilikom korišćenja ove Internet stranice primenjuju se ispod navedeni uslovi i odredbe.

Opšti uslovi

Informacije koje Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd objavljuje na ovoj Internet stranici su pouzdane i tačne u vreme njihovog objavljivanja, a Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd je ovlašćeno da u svakom trenutku može ažurirati postojeći sadržaj Internet stranice i dodati nove informacije, bez prethodne najave. Ukoliko informacije i sadržaj ne bi bili ažurirani po nastaloj promeni, Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd ne snosi odgovornost, iako će, u cilju dostupnosti i što bolje komunikacije sa korisnicima, nastojati da sadržaj Internet stranice blagovremeno ažurira.

Sadržaj i informacije sa ove Internet stranice su informativnog karaktera i korisnici nisu ovlašćeni da ih koriste u komercijalne svrhe, niti distribuiraju trećim licima, a iste se neće primenivati u ugovornim odnosima sa ugovaračima osiguranja, već se na taj odnos primenjuju isključivo ugovorni elementi za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju.

Isključenje odgovornosti

Korisnici pristupaju i koriste Internet stranicu po sopstvenom nahođenju i preuzimaju rizik za eventualne štete ili gubitke informacija koji mogu nastati upotrebom Internet stranice, odnosno Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd neće biti odgovorno za specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo koju drugu štetu koja proizađe iz korišćenja Internet stranice i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje sa lokacijama drugih lica – linkovi

Internet stranica, radi lakšeg pristupa informacija i pogodnosti za korisnike, sadrži povezane lokacije sa internet stranicama drugih lica (linkove) koje nisu pod kontrolom Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd i nije odgovorna za sadržaj i rad tih internet stranica.

Autorska prava

Celokupan izgled, sadržaj i svi elementi ove Internet stranice su zaštićeni u pogledu autorskih prava i u isključivom su vlasništvu Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd i Societe Generale Grupe. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.

Korišćenje HTML – Cookies/Kolačića

Internet stranica Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd koristi kolačiće  kako bi internet usluge bile prilagođene potrebama korisnika, a korisnici se samim korišćenjem ove Internet stranice saglašavaju i prihvataju kolačiće koji se postavljaju na njihov računar. Kolačići su tekstualne datoteke koje provajder Internet stranice snima na hard disk posetioca i koji šalju nazad informacije o internet stranicama sa kojih je korisnik došao na Internet stranicu Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd, kao i o kretanju kroz Internet stranicu. Navedene informacije se prikupljaju u svrhu upoznavanja navika korisnika i uviđanja njihovih potreba radi unapređenja funkcionalnosti Internet stranice. Kolačiće je moguće onemogućiti aktiviranjem postavke na računaru pomoću koje je moguće odbaciti sve ili neke kolačiće. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na računar korisnika, a može ih čitati samo provajder Internet stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

Prikupljanje podataka o ličnosti korisnika

Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika Internet stranice isključivo na osnovu saglasnosti lica čiji se podaci prikupljaju, odnosno jasnom potvrdnom radnjom u smislu dostavljanja tih podataka.
Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd je izuzetno posvećeno obezbeđivanju mera zaštite i bezbednosti prikupljenih podataka o ličnosti.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.