Obaveštenje

Svi podaci koje korisnik Internet stranice dostavi Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu : Osiguranje) radi komunikacije su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Internet stranice čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informativne ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.

Podaci o rukovaocu podataka o ličnosti

Societe Generale osiguranje ado Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, Beograd, broj telefona: 011/2608-665, broj telefaksa: 011/2607-330, e-mail: info.osiguranje@socgen.com, internet stranica: www.sogeosiguranje.rs

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti

E-mail:  zastita.podataka@socgen.com
Broj telefona: 011/2608-904

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci o ličnosti prikupljeni prilikom podnošenja zahteva za kontakt radi ponude i objašnjenja proizvoda osiguranja za koji je nosilac podataka zaintresovan, se prikupljaju u svrhu nuđenja proizvoda osiguranja i informisanja zainteresovanog lica o karakteristikama tog proizvoda. Zahtev za kontakt se podnosi preko sajta Osiguravača i to unosom podataka za kontakt od strane zainteresovanog lica. Pravni osnov za obradu ovih podataka je pristanak lica čiji podaci se obrađuju i to na osnovu konkludentne radnje dostavljanjem tih podataka.
Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo u svakom trenutku da povuče na ovaj način iskazan pristanak i to putem slanja zahteva na e-mail zastita.podataka@socgen.com

Vrste podataka koji se prikupljaju

Podaci koji se obrađuju su: ime, prezime, broj telefona i/ili e-mail adresa.

Primaoci podataka o ličnosti

Societe Generale osiguranje ado Beograd

Iznošenje podataka o ličnosti van granica Republike Srbije

Podaci neće biti iznošeni van granica Republike Srbije.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju do momenta ispunjenja svrhe prikupljanja, odnosno do trenutka kontaktiranja i pružanja potpunih informacija o proizvodima osiguranja za koje je to lice pokazalo interesovanje putem sajta Osiguranika. Ukoliko je u cilju pružanja neophodnih informacija potrebno više puta kontaktirati nosioca podataka, njegovi podaci će biti čuvani za to vreme, a nakon ispunjenja navedene svrhe biće izbrisani.

Prava lica čiji podaci o ličnosti se obrađuju

Lice čiji podaci o ličnosti se obrađuju ima pravo da od Osiguravača zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora i pravo na prenosivost podataka, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Lice čiji podaci o ličnosti se obrađuju ima pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti, i to u bilo koje vreme, s tim da taj opoziv deluje samo ubuduće od trenutka dostavljanja obaveštenja o opozivu Osiguravaču i ne deluje u odnosu na korišćenje podataka pre tog opoziva. Opoziv pristanka na obradu se upućuje Osiguravaču pisanim putem na e-mail zastita.podataka@socgen.com

Pravo na podnošenje prigovora Osiguravaču

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti i to na jedan od sledećih načina:

  • Dolaskom u prostorije Osiguravača
  • Slanjem prigovora poštom na adresu Societe Generale osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, Beograd
  • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na email adresu zastita.podataka@socgen.com

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju ima pravo da podnese pritužbu na postupanje ili propuštanje Osiguravača Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa adresom Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, e-mail: office@poverenik.rs , telefon: 011/3408-900, faks: 011/3343-379.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.