Prigovori

Prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom, postupanjem i odlučivanjem, kao i povodom obrade podataka o ličnosti od strane Societe Generale Osiguranja a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje), odnosno u vezi sa obavljanjem poslova zastupanja u osiguranju od strane Zastupnika, možete podneti na sledeće načine.
Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti ovde .

Način podnošenja prigovora direktno Osiguranju

 • U poslovnim prostorijama Osiguranja na adresi Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora poštom na adresu : Societe Generale osiguranje ado Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na e-mail : sgo.prigovori@socgen.com
 • Slanjem prigovora faksom na broj : +381 11 26 07 330

Način podnošenja prigovora preko Zastupnika u osiguranju

 • U poslovnim prostorijama Zastupnika u osiguranju
 • Slanjem prigovora poštom na adresu Zastupnika u osiguranju: Služba za upravljanje kvaitetom i reklamacijama, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na e-mail : sgs.reklamacije@socgen.com

Način podnošenja prigovora na obradu podataka o ličnosti

 • Dolaskom u prostorije Osiguravača na adresi Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora poštom na adresu: Societe Generale osiguranje ado Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd
 • Slanjem prigovora u elektronskoj formi na e-mail adresu: zastita.podataka@socgen.com

Dodatne informacije

Ukoliko prigovor podnesete preko Zastupnika u osiguranju, on će prigovor dostaviti Osiguranju, o čemu ćete biti obavešteni.

Prigovor treba da sadrži sledeće:

 • Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, ukoliko je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
 • Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • Datum podnošenja prigovora;
 • Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • Punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguranje je dužno da podnosiocu prigovora odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u pisanoj formi.

Izuzetno, ukoliko Osiguranje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će Vas Osiguranje obavestiti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku i krajnjeg roka u kome će odgovor biti dostavljen.

Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Osiguranje i Zastupnik u osiguranju ne mogu korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Imate prigovor?

Tu smo da vas saslušamo! Podnesite vaš prigovor lako i jednostavno - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.