Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Šta je to premija osiguranja?

Premija je u suštini "cena osiguranja". To je novčani iznos koji ugovarač osiguranja ima obavezu da plaća po ugovoru o osiguranju.

Šta je to osigurana suma?

Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Osigurana suma je zagarantovana ugovorom o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

Šta je to osigurani slučaj?

Osigurani slučaj je budući i neizvestan događaj koji predstavlja ostvarenje rizika definisanih ugovorom o osiguranju.

Šta je to pristupna starost osiguranika?

Pristupna starost osiguranika je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.

Koliko iznosi najniža godišnja premija i koji su načini plaćanja premije?

Visina premije zavisi od rizika koji Osiguravač preuzima i za svakog osiguranika se određuje u skladu sa tarifnim sistemom Osiguravača. Premija može biti plaćena mesečno, godišnje ili jednokratno.

Koja je maksimalna osigurana suma koju mogu da ugovorim?

Maksimalna osigurana suma kod polisa štednog osiguranja iznosi 200000 EUR.

Da li je potrebno da pre ugovaranja polise osiguranja izvršim lekarski pregled?

Lekarski pregled nije potreban, osim ukoliko osigurana suma prelazi iznos od 55,000 EUR.

Šta je vinkulacija?

Ugovaranjem vinkulacije u korist trećeg lica, ugovarač prenosi pravo potraživanja po osnovu osiguranja u korist tog trećeg lica, Osiguravač je u obavezi ili da isplati osiguranu sumu trećem licu na koje glasi vinkulacija, ili da pribavi saglasnost tog lica kako bi izvršio isplatu osigurane sume korisniku osiguranja.

Na koji period može da se ugovori osiguranje života?

Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na jednu godinu, a najviše na 30 godina, zavisno od proizvoda osiguranja i tarife koja se primenjuje. Gornja starosna granica isteka osiguranja je za životno osiguranje 70. ili 75. godina, a za rizik trajnog invaliditeta 65 godina starosti osiguranika, zavisno od tarife koja se primenjuje.

Šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?

Dobit se dobija kao prosečni odnos ulaganja matematičke rezerve osiguranja života. Dobit je očekivana jer se ne mogu sa potpunom sigurnošću predvideti buduća kretanja kamatnih stopa. Zato govorimo o očekivanoj, a ne zagarantovanoj dobiti. Udeo u dobiti se pripisuje na kraju svake osiguravajuće godine, a najranije nakon godinu dana od početka trajanja osiguranja. Ugovarači osiguranja se pisanim putem obaveštavaju o visini pripisane dobiti. Dobit se pripisuje isključivo osiguranjima štednog karaktera.

Ako se polisa osiguranja koristi kao instrument obezbeđenja kredita, u kojoj visini mora da bude osigurana suma?

Uobičajena praksa banaka u Srbiji propisuje da osigurana suma mora da bude veća ili jednaka visini iznosa kredita, a trajanje osiguranja duže ili jednako trajanju otplate kredita.

Koja dokumentacija je potrebna kada nastupi osigurani slučaj?

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje nastanka osiguranog slučaja i prava na isplatu osigurane sume zavisi od tipa polise i osiguranog slučaja koji se prijavljuje. Spisak dokumentacije za odabrani osigurani slučaj možete pogledati ovde.

Kada imate pravo na povrat osiguranja?

Matematička rezerva služi za izmirenje sadašnje vrednosti buduće obaveze osiguravača po osnovu ugovora o životnom osiguranju. Pravo na povrat matematičke rezerve ostvarujete u slučaju da ste pre ugovorenog isteka otplatili ili refinansirali kredit uz koji ste ugovorili polisu životnog osiguranja i prilikom ugovaranja jednokratno uplatili premiju za ceo period trajanja osiguranja odnosno kredita.

Zašto je povrat osiguranja niži od uplaćene premije?

Povrat matematičke rezerve ne znači povrat ukupne uplaćene premije, jer ste određeni vremenski period (do dana prevremene otplate kredita) bili životno osigurani. Taj period osiguranja ima svoju cenu, tako da iznos koji dobijate u vidu povrata matematičke rezerve predstavlja razliku između uplaćene premije i obaveze osiguravača. Obaveze osiguravača su, pored isplate garantovane osigurane sume u periodu dok ste bili osigurani, i troškovi sprovođenja osiguranja.

Kada se vrši povrat osiguranja (matematičke rezerve)?

Societe Generale osiguranje obračun matematičke rezerve vrši početkom svakog meseca za sve zahteve podnete u toku prethodnog meseca. Isplata povrata osiguranja, odnosno matematičke rezerve, vrši se do 10. u mesecu.

Zašto se pojavljuje dugovanje po polisi, iako je rata za tekući mesec uredno plaćena?

Svakom uplatom mesečnog iznosa rate, zatvara se najstarije potraživanje po polisi. Ovo znači da ukoliko je u jednom mesecu iz nekog razloga propuštena uplata premije osiguranja, naredna uplata će zatvoriti prethodno dugovanje. Iz tog razloga može doći do situacije da se svakog meseca redovno naplaćuje rata, ali ona zapravo zatvara dug od prethodnog meseca. Ukoliko ste dobili obaveštenje o dugovanju, molimo vas da isto izmirite kako ne bi bilo kašnjenja u naplati premije.

Kako izmiriti dugovanje po polisi?

U zavisnosti od valute u kojoj je izražena premija osiguranja na polisi, potrebno je uplatiti dugujući iznos na dinarski ili devizni račun Societe Generale osiguranja koji je naveden u obaveštenju. Premiju osiguranja izraženu u EUR možete platiti i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Uplatu možete izvršiti putem e-bankinga, m-bankinga ili u ekspozituri Societe Generale banke, na osnovu instrukcije koju ste dobili.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.